Chi 16.200 tỷ đồng cải cách tiền lương, tinh giản biên chế

11/12/2018 10:07

Theo phân bổ ngân sách T.Ư năm 2019, hơn 16 nghìn tỷ sẽ được chi cho cải cách tiền lương, tinh giản biên chế.

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU

Hơn 16.000 tỷ sẽ được chi cho cải cách tiền lương, tinh giản biên chế trong năm 2019

Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 73 về phân bổ ngân sách T.Ư năm 2019 với tổng số thu ngân sách Trung ương là 810.099 tỷ đồng; Tổng số thu ngân sách địa phương là 601.201 tỷ đồng (sáu trăm linh một nghìn, hai trăm linh một tỷ đồng).

Tổng số chi ngân sách Trung ương được quyết là 1.019.599 tỷ đồng, trong đó dự toán 321.354 tỷ đồng để bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương; dành cho chi thường xuyên là gần 455 nghìn tỷ.

Đặc biệt, trong năm 2019, dành 16.200 tỷ từ ngân sách T.Ư để chi cho mục tiêu cải cách tiền lương, tinh giản biên chế.

Quốc hội đề nghị Chính phủ giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước, mức phân bổ ngân sách Trung ương cho từng bộ, cơ quan Trung ương và từng tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư.

Quốc hội yêu cầu  phân bổ vốn cho các chương trình, dự án có hiệu quả, có kế hoạch cắt giảm vốn đối với dự án triển khai chậm, bổ sung vốn cho dự án có khối lượng hoàn thành cao, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật, bảo đảm không dư thừa nguồn vốn.

Cùng với đó, đề nghị tập trung đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các chương trình, dự án quan trọng quốc gia, các dự án cấp thiết đang đầu tư dở dang.

Trong giai đoạn 2018-2020, Quốc hội giao Chính phủ thực hiện phân chia giữa ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương nguồn thu phí sử dụng đường bộ thu qua đầu phương tiện ô tô theo tỉ lệ tương ứng là 65% và 35% để chi cho quản lý, bảo trì đường bộ.

Chính phủ cũng được giao chỉ đạo, hướng dẫn các bộ, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phân bổ vốn đầu tư phát triển ưu tiên thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn ngân sách Trung ương; bố trí vốn để thu hồi vốn ứng trước nguồn ngân sách Trung ương trong giai đoạn 2016-2020 còn lại chưa thu hồi; kiên quyết cắt giảm số vốn bố trí không đúng quy định; xử lý nghiêm các trường hợp để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản; tuân thủ nghiêm danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được cấp có thẩm quyền quyết định.

Hoài Vũ