Chế độ Minh Trị mới đã thiết lập một loạt các thay đổi, đưa các công nghệ và ngành công nghiệp mới vào đất nước khiến nửa sau của thế kỷ 19 trở thành một thời kỳ thay đổi nhanh chóng. Đây là hình ảnh người nông dân Nhật Bản từ trước thời kỳ này. 
Chế độ Minh Trị mới đã thiết lập một loạt các thay đổi, đưa các công nghệ và ngành công nghiệp mới vào đất nước khiến nửa sau của thế kỷ 19 trở thành một thời kỳ thay đổi nhanh chóng. Đây là hình ảnh người nông dân Nhật Bản từ trước thời kỳ này. 
Hàn Ly (Theo livingnomads)