Thời gian trình duyệt hồ sơ gấp yêu cầu việc thẩm định phải tập trung cao độ, gần 1 tháng qua, giờ kết thúc ngày làm việc của ông Thuy cùng nhiều đồng nghiệp có khi đến 23h. “Có những ngày, anh em còn ngủ lại ngay cơ quan”, ông Thuy tâm sự.
Thời gian trình duyệt hồ sơ gấp yêu cầu việc thẩm định phải tập trung cao độ, gần 1 tháng qua, giờ kết thúc ngày làm việc của ông Thuy cùng nhiều đồng nghiệp có khi đến 23h. “Có những ngày, anh em còn ngủ lại ngay cơ quan”, ông Thuy tâm sự.
Nam Khánh,Biển Ngọc