Chủ động cung cấp thông tin chính thống về chỉ đạo của Chính phủ

16/01/2015 14:16

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao VPCP đã thực hiện tốt công tác thông tin, truyền thông; chủ động cung cấp thông tin chính thống, chính xác, kịp thời về công tác chỉ đạo...

“Chúng ta quản lý điều hành mà người dân không biết chủ trương, chính sách thì không được. Vì vậy, thông tin phải chính xác, nhanh và kịp thời để vừa thống nhất hành động, vừa ngăn chặn những thông tin không đúng đắn”, Thủ tướng nói.

Liên quan đến nhiệm vụ năm 2015, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý VPCP tập trung bám sát chức năng, nhiệm vụ để xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở căn cứ vào các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, diễn biến thực tế tình hình thực tế kinh tế - xã hội của đất nước...

Theo báo cáo của VPCP, năm qua đã phối hợp xử lý, tham mưu, tổng hợp trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 419 đề án; phối hợp với các bộ, ngành tham mưu, ban hành 29 dự án luật, pháp lệnh trình QH, Ủy ban TVQH; 96 Nghị quyết và 122 Nghị định của Chính phủ; 36 Chỉ thị, 2.435 quyết định của Thủ tướng Chính phủ...

Tiến Minh