Thời tiết lạnh đến mức ngay cả khi chạy, mồ hôi đổ ra, râu, tóc, lông mi, lông mày cũng bị đóng băng.
Thời tiết lạnh đến mức ngay cả khi chạy, mồ hôi đổ ra, râu, tóc, lông mi, lông mày cũng bị đóng băng.
Bình Nguyên