Các công nhân trong một cơ sở sản xuất thịt giăm bông ở thành phố Kim Hoa, Trung Quốc
Các công nhân trong một cơ sở sản xuất thịt giăm bông ở thành phố Kim Hoa, Trung Quốc
Hòa Bình