Công bố Tài liệu tham khảo ôn thi tuyển công chức Bộ GTVT năm 2020

11/11/2020 08:44

Bộ Giao thông vận tải công bố danh sách tài liệu tham khảo ôn thi tuyển dụng công chức năm 2020.

Thực hiện Kế hoạch thi tuyển công chức vào làm việc tại các cơ quan tham mưu giúp việc Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải năm 2020, Bộ GTVT đã công bố danh sách tài liệu tham khảo ôn thi tuyển dụng công chức năm 2020.

Theo đó, danh sách tài liệu tham khảo được nêu cụ thể cho từng môn thi.

1. Môn thi kiến thức chung (Áp dụng cho tất cả vị trí việc làm)

- Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013;

- Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức số 59/2019/QH14

- Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Nghị định 101/2020/NĐ-CP ban hành ngày 28/8/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

- Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định 93/2010/NĐ-CP ngày 31/8/2010 của Chính phủ sửa đổi sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP; Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

- Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

- Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

- Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức;

- Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức;

- Nghị định 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức

- Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư;

- Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP.

- Quyết định số 355/QĐ-TTg ngày 25/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh chiến lược phát triển giao thông vận tải Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

- Quyết định số 1807/QĐ-BGTVT ngày 02/10/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Văn hóa công vụ; Quyết định số 2534/QĐ-BGTVT ngày 18/8/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong ngành GTVT.

- Quyết định số 163/QĐ-GTVT ngày 24/01/2018 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tham mưu giúp việc Bộ trưởng Bộ GTVT.

- Quyết định số 2342/QĐ-BGTVT ngày 17/12/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định trình tự, thủ tục giao nhân sự làm quyền hoặc phụ trách tổ chức tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ GTVT.

Các văn bản quy phạm pháp luật và quy định khác có liên quan.

2. Môn thi ngoại ngữ (Tiếng Anh)

Môn ngoại ngữ (Tiếng Anh): Trình độ thi thực hiện theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, cụ thể:

- Thi vào ngạch chuyên viên: Tiếng Anh trình độ tương đương bậc 2 (Áp dụng cho tất cả vị trí việc làm)

- Thi vào ngạch cán sự: Tiếng Anh trình độ tương đương bậc 1 (Áp dụng cho tất cả vị trí việc làm).

3. Môn thi nghiệp vụ chuyên ngành

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Lưu ý: Ngoài các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định nói trên, người dự thi cần nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật và quy định khác có liên quan.

BGTVT