Chính hàng loạt các biện pháp đảm bảo an toàn phòng dịch mà Cảng đã triển khai ngay từ đợt dịch đầu tiên, Cảng đã được Tổ chức Hội đồng sân bay quốc tế (ACI) trao chứng nhận Airport Health Accreditation (AHA) – chứng nhận đảm bảo quy trình an toàn chống dịch Covid-19 trong hoạt động khai thác tại sân bay.
Chính hàng loạt các biện pháp đảm bảo an toàn phòng dịch mà Cảng đã triển khai ngay từ đợt dịch đầu tiên, Cảng đã được Tổ chức Hội đồng sân bay quốc tế (ACI) trao chứng nhận Airport Health Accreditation (AHA) – chứng nhận đảm bảo quy trình an toàn chống dịch Covid-19 trong hoạt động khai thác tại sân bay.
Thanh Bình