Đà Nẵng điều tra, giám sát từng loại giao dịch BĐS trên địa bàn

13/08/2018 20:06

Các sàn giao dịch bất động sản, dự án đầu tư xây dựng công trình... có trách nhiệm cung cấp thông tin điều tra...

Đà Nẵng điều tra, giám sát từng loại giao dịch BĐS trên địa bàn 1

Đà Nẵng yêu cầu cũng cấp các thông tin về hoạt động bất động sản trên địa bàn

Để thực hiện, UBND TP Đà Nẵng giao Sở Xây dựng cung cấp danh sách các dự án do các chủ dự án, chủ đầu tư xây dựng và quản lý hiện đang hoạt động trên địa bàn theo thời gian hàng quý cho Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng. Nội dung cung cấp bao gồm: tên chủ đầu tư, chủ dự án và địa chỉ liên hệ của chủ đầu tư, chủ dự án; loại bất động sản đang được chủ đầu tư, chủ dự án xây dựng và quản lý; tiến độ thực hiện dự án.

Ngoài ra, UBND TP Đà Nẵng cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai thành phố và 7 Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận, huyện hàng tháng có trách nhiệm vụ cung cấp danh sách các giao dịch bất động sản thành công về Cục Thống kê Đà Nẵng vào ngày 25 hằng tháng. Các nội dung phải cung cấp gồm: ngày tháng họp đồng, loại giao dịch, loại bất động sản, địa chỉ bất động sản, họ tên và địa chỉ người bán, họ tên và địa chỉ người mua.

UBND thành phố cũng giao Cục Thuế thành phố và UBND các quận, huyện phối hợp với Cục Thống kê trong cuộc điều tra này. Các sàn giao dịch bất động sản, dự án đầu tư xây dựng công trình, công ty kinh doanh bất động sản, cá nhân môi giới bất động sản và các đơn vị liên quan có trách nhiệm cung cấp thông tin cho điều tra viên theo yêu cầu của cuộc điều tra này.

Vĩnh Nhân