Đại biểu Quốc hội được cấp tiền thuê thư ký

04/05/2017 09:24

Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) được cấp kinh phí khoán hàng tháng để có thể tự thuê người thực hiện công việc thư ký.

Đại biểu quốc hội được cấp tiền thuê thư ký

ĐBQH có quyền thuê người thực hiện một hoặc một số việc của công tác thư ký - Ảnh: Lã Anh

Đó là một điểm đáng lưu ý trong Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Quy định bổ sung một số chế độ và điều kiện bảo đảm hoạt động của ĐBQH mới được ban hành.

Khoản 3, Điều 4 của Nghị quyết quy định “ĐBQH có quyền thuê người thực hiện một hoặc một số việc của công tác thư ký”. Tuy nhiên, quy định này cũng giới hạn người được thuê thực hiện công tác thư ký cho ĐBQH phải là người đang làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi ĐBQH làm việc.

Nội dung công tác thư ký giúp việc gồm: Xây dựng kế hoạch công tác; tiếp nhận, chuẩn bị tài liệu, công văn, liên lạc với cử tri nơi ứng cử; truyền đạt, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện ý kiến đề nghị của ĐBQH và một số công việc hành chính khác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi ĐBQH làm việc.

Theo quy định trong Nghị quyết, ĐBQH được cấp kinh phí khoán hàng tháng để có thể tự thuê người thực hiện công việc thư ký. Mức khoán đối với ĐBQH hoạt động chuyên trách bằng 100% của 2,34 mức lương cơ sở. Đối với ĐBQH hoạt động không chuyên trách bằng 40% của 2,34 mức lương cơ sở.

Về phương thức thanh toán, Nghị quyết quy định ĐBQH trực tiếp thanh toán cho người được thuê thực hiện công tác thư ký theo mức thỏa thuận đối với từng công việc. Trường hợp ĐBQH tự giải quyết công việc hành chính để thực hiện nhiệm vụ đại biểu thì được nhận khoản kinh phí này. ĐBQH có chế độ thư ký giúp việc theo quy định của Đảng và Nhà nước nhưng chưa bố trí được thư ký thì được áp dụng chế độ theo quy định cho đến khi bố trí được thư ký chính thức.

Ngoài nội dung trên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng quyết định bổ sung chế độ tiền lương, thù lao tham gia hoạt động Quốc hội.

Theo đó, ĐBQH được cấp hoạt động phí hàng tháng bằng hệ số 1,0 mức lương cơ sở. ĐBQH hoạt động chuyên trách được trả lương, phụ cấp và các chế độ khác từ ngân sách nhà nước theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

ĐBQH không hưởng lương (kể cả người hưởng lương hưu) hoặc hưởng trợ cấp hàng tháng từ ngân sách Nhà nước hoặc từ Quỹ Bảo hiểm xã hội được hưởng thù lao tham gia hoạt động Quốc hội bằng hệ số 0,2 mức lương cơ sở/ngày, tính cho 120 ngày làm việc/năm. Khoản thù lao này do Đoàn ĐBQH nơi ĐBQH đang sinh hoạt chi trả.

Hoài Vũ