Đăng kiểm nỗ lực ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số rút gọn TTHC

12/12/2022 17:16

Cục Đăng kiểm VN đã hoàn thành xây dựng phần mềm áp dụng cho tất cả các thủ tục hành chính của Cục ĐKVN đủ điều kiện thực hiện mức độ 4.

100% thủ tục hành chính được thực hiện qua Cổng một cửa điện tử

Liên quan đến công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và cơ chế một cửa, một cửa liên thông, Cục Đăng kiểm VN (ĐKVN) cho biết đã niêm yết công khai TTHC, quy trình đăng kiểm, biểu phí, hướng dẫn người dân, số điện thoại liên hệ, đường dây nóng... tại Cục và các đơn vị trực thuộc.

Đăng kiểm nỗ lực ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số rút gọn tthc

Bộ phận Một cửa của Cục Đăng kiểm VN đã giải quyết 19.787 hồ sơ, trong đó có 19.676 hồ sơ, hoàn thành sớm và đúng hạn, đạt tỷ lệ 99,4%

Về công tác tiếp nhận hồ sơ và giải quyết một số TTHC, bộ phận Một cửa của Cục ĐKVN đã giải quyết 19.787 hồ sơ, trong đó có 19.676 hồ sơ, hoàn thành sớm và đúng hạn, đạt tỷ lệ 99,4%. Ngoài ra, đã xây dựng đưa vào sử dụng 4 dịch vụ công cấp độ 4 chạy trên Cổng dịch vụ công của Cục.

Liên quan tới cải cách tài chính công, Cục ĐKVN sử dụng thống nhất phần mềm kế toán Effect để phục vụ công tác hạch toán kế toán, quản lý tài sản và quản lý ngân sách nhà nước. Đến nay, 100% các đơn vị trực thuộc đã triển khai việc phát hành hóa đơn điện tử cho tất cả các hoạt động cung cấp dịch vụ đăng kiểm.

Cục ĐKVN cũng áp dụng phần mềm Quản lý văn bản Cục ĐKVN gửi, nhận văn bản tử qua trục liên thông của Bộ để gửi, nhận văn bản điện tử với Bộ, Tổng cục, các Cục và cơ quan cấp trên theo mã định danh.

Các đơn vị trực thuộc Cục ĐKVN đã thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử trực tiếp thông qua chức năng gửi văn bản nội bộ, được phân quyền theo tài khoản người dùng trên hệ thống, sử dụng thiết bị ký số Token USB do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp trong việc soạn thảo và ký ban hành các văn bản gửi theo hệ thống gửi nhận văn bản quan trục liên thông.

Tới nay, Cục ĐKVN cũng đã hoàn thành xây dựng phần mềm áp dụng cho tất cả các thủ tục hành chính của Cục ĐKVN đủ điều kiện thực hiện mức độ 4 (43 thủ tục) tích hợp với Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Bộ. Triển khai thực hiện phần mềm dịch vụ công trực tuyến song song với việc áp dụng phần mềm Một cửa điện tử của Bộ GTVT.

Đăng kiểm nỗ lực ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số rút gọn tthc

Cục ĐKVN cũng là đơn vị đầu tiên của Bộ GTVT chủ trì soạn thảo Thông tư chia sẻ và kết nối dữ liệu phương tiện vừa được ký ban hành

Kiến nghị nhanh chóng xây dựng nguồn dữ liệu dùng chung về phương tiện

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Bộ GTVT, Cục ĐKVN tới nay đã hoàn thành cơ sở dữ liệu phương tiện đăng kiểm, được kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Cục ĐKVN cũng là đơn vị đầu tiên của Bộ GTVT chủ trì soạn thảo Thông tư chia sẻ và kết nối dữ liệu phương tiện vừa được ký ban hành.

Bên cạnh đó, Cục ĐKVN đã kịp thời ban hành đầy đủ các Kế hoạch, Chương trình triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, hướng đến Chính phủ số tại Cục; số lượng thủ tục trực tuyến, mức độ trực tuyến và tỷ lệ hồ sơ thực hiện trực tuyến/tổng số hồ sơ liên tục tăng, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu được giao. 51/51 thủ tục hành chính do khối cơ quan Cục thực hiện hiện đều được thực hiện thông qua Cổng Một cửa điện tử Bộ GTVT, đạt tỷ lệ 100%.

Từ những kết quả trên có thể thấy, hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong xây dựng chính phủ điện tử, chuyển đổi số của Cục ĐKVN có nhiều chuyển biến tích cực, các dịch vụ công hướng tới người dân và doanh nghiệp được chú trọng và phát triển. Việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính ngày càng được công khai, minh bạch nhanh chóng.

Để phát huy hiệu quả trong thời gian tới, Cục ĐKVN kiến nghị cần nhanh chóng xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu dùng chung về phương tiện, giúp các cơ quan liên quan có thể sử dụng nguồn dữ liệu thống nhất làm cơ sở để đối chiếu, sử dụng trong giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận tiện, góp phần giảm thời gian, chi phí thực hiện giải quyết TTHC;

Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành công việc trên môi trường điện tử, các cơ quan quản lý cần có sự đồng thuận, chấp nhận kết quả chứng nhận điện tử các thủ tục hành chính sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Thực hiện kết nối liên thông cơ sở dữ liệu giữa các hệ thống điện tử trong các cơ quan nhà nước; xây dựng cơ chế, quy trình sử dụng, khai thác dữ liệu trên môi trường điện tử; hoàn thiện, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, đảm bảo an toàn, an ninh mạng, dữ liệu điện tử.

Yến Chi