Đánh giá lại năng lực nhà đầu tư cầu đường sắt Bình Lợi

05/02/2018 19:00

Nếu không hoàn thiện các thủ tục sẽ đánh giá lại năng lực nhà đầu tư dự án cầu đường sắt Bình Lợi.

Phan Tư