Để Đảng là đạo đức, là văn minh...

03/02/2023 06:00

Kể từ khi ra đời, Đảng đã luôn xác định: Nhiệm vụ của Đảng là một lòng, một dạ phụng sự Tổ quốc và nhân dân.

Cách đây 63 năm, ngày 3/2/1960, phát biểu tại lễ kỷ niệm 30 ngày thành lập Đảng, Bác Hồ đã đánh giá công lao và khẳng định bản chất của Đảng qua những câu thơ: “Đảng ta vĩ đại như biển rộng, như núi cao/ Ba mươi năm phấn đấu và thắng lợi biết bao nhiêu tình/ Đảng ta là đạo đức, là văn minh/ Là thống nhất, độc lập, là hòa bình, ấm no”.

Để Đảng là đạo đức, là văn minh... 1

Áp phích chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023)

63 năm đã trôi qua, lời dạy của Người vẫn đang là phương châm và mục đích phấn đấu lâu dài của Đảng: tiêu biểu về đạo đức, tiêu biểu về tầm trí tuệ để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Kể từ khi ra đời, Đảng đã luôn xác định: Nhiệm vụ của Đảng là một lòng, một dạ phụng sự Tổ quốc và nhân dân. Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, Đảng không có lợi ích nào khác. Qua 93 năm, những gì mà Đảng gây dựng, đem lại cho mỗi người dân Việt Nam đã minh chứng một điều: Đảng luôn đồng hành cùng với hành trình của dân tộc.

Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3/2 năm nay là sự kiện mở đầu cho chuỗi các sự kiện trọng đại của đất nước trong năm 2023.

Sự kiện này đánh dấu một mốc son trong chặng đường cách mạng đầy gian khổ song cũng rất vinh quang của cả dân tộc trong gần một thế kỷ.

Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, suốt 93 năm qua đã hoàn thành xuất sắc và gần như trọn vẹn những nhiệm vụ mà lịch sử dân tộc đặt ra: Đánh đổ đế quốc và phong kiến, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và đi lên chủ nghĩa xã hội.

Sự nghiệp bảo vệ đất nước từ sau năm 1975 cũng như những thành quả cụ thể đã khiến niềm tin của nhân dân vào Đảng, vào mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” ngày càng được củng cố.

Thực tiễn cách mạng cũng như những thành quả mà đất nước đạt được đã minh chứng một điều: Đảng là nhân tố quyết định, bảo đảm mọi thắng lợi của cách mạng.

Điều đó cũng lý giải rằng, vì sao Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có thể khẳng định: “Với tất cả tinh thần khiêm tốn, chúng ta vẫn có quyền tự hào nói rằng, Đảng ta thật là vĩ đại”.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu cách mạng trong thời kỳ mới - thời đại của văn minh và trí tuệ, thì niềm tin, sự đồng thuận và cổ vũ của nhân dân đối với Đảng chính là một trong những điều kiện quan trọng bậc nhất.

Để giành được niềm tin và sự đồng thuận ấy, chắc chắn Đảng phải ý thức sâu sắc trọng trách của mình trước vận mệnh của đất nước, lợi ích của nhân dân, thấy được những nguy cơ và thách thức.

Và một trong những nguy cơ hàng đầu đã được nhắc đến rất nhiều trong thời gian qua là sự biến chất, tự diễn biến, tự chuyển hoá của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên.

Chính sự tha hóa, biến chất đó đã khiến không ít đảng viên lợi dụng chức quyền để tham nhũng, tiêu cực, chà đạp quyền dân chủ và đi ngược lại lợi ích của nhân dân, đất nước.

Việc nhiều đảng viên không thấm nhuần đạo đức cách mạng, không thật sự cần kiệm, liêm chính, không thật sự chí công vô tư đã khiến lòng tin của nhân dân đối với Đảng bị hao mòn, uy tín của Đảng bị giảm sút.

Sự tha hóa, biến chất đó cũng chính là lực cản rất lớn đối với sự nghiệp phát triển đất nước cũng như việc thực hiện dân chủ và công bằng xã hội, thậm chí đe dọa sự tồn vong của cả chế độ.

Trong điều kiện Đảng ta là đảng cầm quyền, hoạt động trong môi trường phát triển kinh tế thị trường, mở cửa hội nhập; cán bộ, đảng viên giữ nhiều trọng trách, thường xuyên phải đối mặt với những cám dỗ của tiền bạc, của cải vật chất, quyền lực, lợi ích cá nhân, chúng ta càng phải chăm lo giữ vững bản chất cách mạng và tính tiên phong của Đảng.

Nếu không nhận thức sâu sắc điều này, nếu cán bộ, đảng viên không tích cực và kiên trì rèn luyện và học tập thì rất dễ bị thoái hoá, biến chất.

TS. Phạm Quang Long
(Phó chủ tịch Hiệp hội Khoa học Hành chính Việt Nam)

.