Đề xuất giao cảng vụ đường thủy quản lý một phần vùng nước cảng biển

20/02/2021 17:19

Nếu đề xuất được thông qua, thẩm quyền quản lý của cảng vụ đường thủy Trung ương và địa phương được mở rộng hơn so với hiện nay.

Đề xuất giao cảng vụ đường thủy quản lý một phần vùng nước cảng biển 1

Nếu dự thảo được thông qua,Cảng vụ đường thủy hiện được quản lý khu neo đậu trong vùng nước cảng biển nối với đường thủy quốc gia, đường thủy địa phương - Ảnh tư liệu

Ngày 20/2, đại diện Cục Đường thủy nội địa VN cho biết, theo nội dung dự thảo Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động của cảng vụ đường thuỷ nội địa (thay thế Thông tư số 83/2015 của Bộ GTVT) đang được Bộ GTVT lấy ý kiến rộng rãi, phạm vi quản lý của cơ quan cảng vụ đường thủy nội địa Trung ương (trực thuộc Cục Đường thủy nội địa VN) và địa phương (trực thuộc Sở GTVT) được mở rộng hơn so với hiện nay.

Cụ thể, cảng vụ đường thủy được giao thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành GTVT tại các cảng, bến thủy (trừ bến khách ngang sông) và khu neo đậu phương tiện thủy đã được cấp giấy phép hoạt động. Trong đó, đáng chú ý, cảng vụ đường thủy được giao quản lý cả “cảng, bến, khu neo đậu phương tiện trong trong vùng nước cảng biển nối với đường thủy nội địa quốc gia”, “cảng, bến, khu neo đậu trong vùng nước cảng biển nối với đường thủy nội địa địa phương” và khu neo đậu khác do Bộ trưởng GTVT quyết định.

Cùng đó, cảng vụ đường thủy có thẩm quyền cấp (hoặc từ chối cấp) giấy phép, lệnh điều động cho phương tiện, tàu biển, thủy phi cơ, phương tiện thủy nước ngoài vào, rời cảng, bến, khu neo đậu; thu phí và lệ phí phương tiện theo quy định; huy động nhân lực, phương tiện trong vùng nước cảng, bến, khu neo đậu để tìm kiếm cứu nạn và xử lý sự cố gây ô nhiễm môi trường.

Về cơ cấu tổ chức, cảng vụ đường thủy có các bộ phận: Tổ chức - Hành chính, Tài chính; Pháp chế - An toàn; Quản lý cảng, bến. Tùy theo điều kiện cụ thể có thể thành lập bổ sung bộ phận nghiệp vụ khác. Bên dưới cảng vụ là các đ diện cảng vụ đường thuỷ nội địa, dưới cùng là Tổ cảng vụ.

Điểm mới khác là quy định về số lượng lãnh đạo cảng vụ gồm giám đốc và tối đa 3 phó giám đốc; bộ phận chuyên môn nghiệp vụ và đại diện cảng vụ có 1 trưởng bộ phận, đại diện và không quá 2 phó trưởng. Nhân sự làm việc tại cảng vụ đường thủy là viên chức và người lao động áp dụng theo quy định pháp luật về viên chức và lao động.

Huy Lộc