Đình bản 3 tháng tạp chí Môi trường và Sức khỏe

27/05/2016 20:42

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có quyết định tạm thời đình bản hoạt động của tạp chí Môi trường và Sức khỏe

Đình bản 3 tháng tạp chí Môi trường và Sức khỏe 1

Tạm đình bản 3 tháng tạp chí Môi trường và Sức khỏe

Ngày 27/5, ông Trương Minh Tuấn, bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký quyết định số 904/QĐ-BTTTT về việc tạm thời đình bản hoạt động của tạp chí Môi trường và Sức Khỏe vì đã mạo danh, làm ảnh hưởng đên uy tín của cơ quan quản lý nhà nước về báo chí.

Quyết định nêu rõ: Đình bản tạm thời hoạt động của Tạp chí Môi trường và Sức khỏe thuộc Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng tư vấn môi sinh y học, Liên hiệp các Hội Khoa học  và Kỹ thuật Việt Nam trong thời gian 3 tháng, kể từ ngày 27/5/2016.

Lãnh đạo Trung tâm nghiên cứu ứng dụng tư vấn môi sinh y học chịu trách nhiệm chỉ đạo việc thực hiện đình bản hoạt động của Tạp chí Môi trường và Sức khỏe. Sau thời gian đình bản, Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, quyết định việc tiếp tục hoạt động của Tạp chí trên cơ sở các quy định của pháp luật về báo chí.

Tạp chí Môi trường và Sức khỏe thuộc trung tâm nghiên cứu ứng dụng tư vấn môi sinh y học, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam. Sau thời gian đình bản, bộ Thông tin và Truyền thông sẽ xem xét về việc tiếp tục hoạt động của tạp chí này trên cơ sở các quy định của nhà nước về báo chí.

Thạch Thảo (Tổng hợp)