Dự án giao thông sẽ giảm nhiều thủ tục về bảo vệ môi trường

27/06/2017 15:34

Từ 15/8, chủ dự án không phải lập đề cương, dự toán báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Dự án giao thông sẽ giảm nhiều thủ tục về bảo vệ môi trường 1

Một dự án đầu tư sửa chữa, nâng cấp quốc lộ tại phía Nam

Từ 15/8/2017, theo quy định tại Thông tư số 20 ngày 21/6/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 32 ngày 24/7/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về bảo vệ môi trường (BVMT) trong phát triển kết cấu hạ tầng GTVT, một số thủ tục liên quan đến BVMT của dự án giao thông được bãi bỏ.

Cụ thể, nội dung thông tư sửa đổi bãi bỏ các quy định về lập, thẩm định, phê duyệt đề cương và dự toán lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, kế hoạch bảo vệ môi trường (Điều 4, 8 và 9).

Việc bãi bỏ các điều trên giúp chủ đầu tư dự án xây dựng công trình giao thông giảm bớt được thủ tục, chi phí. Theo quy định hiện hành, sau khi được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án, chủ dự án phải trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt đề cương và dự toán lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch BVMT.

Được biết, ngoài việc giảm bớt các thủ tục trên, dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vẫn phải tuân thủ các quy định tại Thông tư 32. Trong đó, có các quy định như: Chủ dự án phải đưa cam kết BVMT, các biện pháp xử lý chất thải, các biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường trong báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch BVMT đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận của dự án vào hồ sơ mời thầu và hợp đồng với các nhà thầu thi công xây dựng.  

Nhà thầu thi công xây dựng phải tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường và đáp ứng đầy đủ yêu cầu về bảo vệ môi trường trong hợp đồng đã ký với chủ dự án.

Xem Video:

 

 

H.Lộc