Hai hình thức góp vốn khi xây lại nhà chung cư

02/03/2015 14:13

Hình thức góp vốn triển khai dự án xây dựng lại nhà chung cư là bằng tiền hoặc bằng diện tích.

hai hình thức góp vốn khi xây lại nhà chung cư
 

Theo dự thảo Nghị định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư của Bộ Xây dựng, hộ gia đình/cá nhân có quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất trong dự án xây dựng lại nhà chung cư sẽ được tham gia lựa chọn doanh nghiệp đầu tư vốn hoặc góp vốn để xây dựng lại nhà chung cư.

Các hộ gia đình/cá nhân này được tham gia góp vốn để triển khai dự án xây dựng lại nhà chung cư theo hình thức góp vốn bằng tiền hoặc bằng diện tích nhà ở, đất ở và tài sản khác gắn liền với đất trong phạm vi dự án (nếu có).

Các hộ gia đình/cá nhân này cũng được lựa chọn hình thức bồi thường, bố trí tái định cư; được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đối với tài sản đã được bồi thường; được tham gia giám sát quá trình triển khai thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.

Q.Anh