Hải Phòng tạm dừng bổ nhiệm mới lãnh đạo cấp phòng

08/12/2020 00:06

Trường hợp thực sự cần thiết phải bổ nhiệm mới cán bộ lãnh đạo quản lý, các sở, ngành, UBND các quận, huyện báo cáo Chủ tịch UBND TP Hải Phòng.

Hải Phòng tạm dừng bổ nhiệm mới lãnh đạo cấp phòng 1

Trụ sở UBND TP Hải Phòng

UBND TP Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch số 276/KH-UBND ngày 3/12/2020 triển khai thực hiện Nghị định số 107/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 4/4/2014 của Chính phủ và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ.

Theo Kế hoạch 276, trước ngày 31/12/2020, các Sở, ngành thuộc UBND TP Hải Phòng căn cứ Nghị định số 107/2020/NĐ-CP rà soát báo cáo thực trạng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy; số lượng Phó Giám đốc Sở, ngành; số lượng Phó Trưởng phòng thuộc Sở và kiến nghị, đề xuất phương án bố trí số lượng Phó Giám đốc Sở, ngành; phương án sắp xếp, kiện toàn các phòng chuyên môn; bố trí số lượng Phó Trưởng phòng chuyên môn theo Đề cương báo cáo kèm theo Kế hoạch gửi UBND TP Hải Phòng (qua Sở Nội vụ để tổng hợp). Thực trạng chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy; số lượng Phó Chi cục trưởng của chi cục; số lượng Phó Trưởng phòng thuộc chi cục (nếu có) và kiến nghị, đề xuất phương án bố trí số lượng Phó Chi cục trưởng của chi cục...

UBND các quận, huyện căn cứ Nghị định số 108/2020/NĐ-CP rà soát lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và số lượng Phó Trưởng phòng chuyên môn, báo cáo thực trạng, kiến nghị đề xuất phương án bố trí số lượng Phó Trưởng phòng chuyên môn, phương án sắp xếp, kiện toàn theo Đề cương kèm theo Kế hoạch gửi UBND TP Hải Phòng (qua Sở Nội vụ để tổng hợp).

Sau khi các Bộ, ngành Trung ương ban hành Thông tư hướng dẫn cụ thể, các Sở, ngành, UBND các quận, huyện xây dựng Đề án cụ thể theo quy định tại Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, giải thể tổ chức hành chính, báo cáo UBND TP Hải Phòng xem xét, quyết định trong tháng 3/2021 và cả năm 2021.

Tại Kế hoạch này, UBND TP Hải Phòng giao Giám đốc các Sở, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện và Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, quán triệt, vận động, thuyết phục cán bộ, công chức của đơn vị thực hiện nghiêm các quy định về việc sắp xếp, tổ chức lại chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu bộ máy, số lượng cấp phó. Khẩn trương xây dựng báo cáo rà soát, sắp xếp, kiện toàn, kiến nghị, đề xuất việc sắp xếp, đảm bảo tiến độ, thời gian theo quy định.

Trong khi chờ cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định cơ cấu tổ chức, số lượng cấp phó tối đa các cơ quan chuyên môn, đầu mối bên trong của cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP Hải Phòng, tạm dừng việc bổ nhiệm mới cán bộ lãnh đạo quản lý: cấp phòng thuộc Sở, ngành, lãnh đạo chi cục và tương đương; cấp phòng thuộc chi cục và tương đương; cấp phòng chuyên môn thuộc UBND các quận, huyện kể từ ngày Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, Nghị định số 108/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành.

Trong trường hợp thực sự cần thiết phải bổ nhiệm mới cán bộ lãnh đạo quản lý, các sở, ngành, UBND các quận, huyện báo cáo Chủ tịch UBND TP Hải Phòng xem xét quyết định trước khi thực hiện.

Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các sở, ngành, UBND các quận, huyện xây dựng báo cáo rà soát, kiện toàn, sắp xếp, đảm bảo tiến độ thời gian. Trên cơ sở báo cáo của các sở, ngành, UBND các quận, huyện, tổng hợp, tham mưu đề xuất UBND thành phố triển khai thực hiện theo quy định.

Đối với các quận, huyện đã triển khai thí điểm hợp nhất, sáp nhập các cơ quan chuyên môn theo Kết luận số 34-KL/TW ngày 07/8/2018 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII (các quận: Hồng Bàng, Kiến An; các huyện: An Dương, An Lão, Kiến Thụy) sẽ tiến hành tổng kết việc thực hiện thí điểm sau khi có hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc, các sở, ngành, địa phương phản ánh về UBND TP Hải Phòng (qua Sở Nội vụ tổng hợp) để xem xét, quyết định.

Nhóm PV miền Bắc