Hàng loạt giải pháp phát triển thị trường Bảo hiểm 2018

10/02/2018 16:34

Bộ Tài chính thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển thị trường Bảo hiểm (BH) giai đoạn 2011-2020.

hàng loạt giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm 2018

Bộ Tài Chính thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển thị trường Bảo hiểm (BH) giai đoạn 2011-2020

Theo ông Phùng Ngọc Khánh, Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Bộ Tải Chính, trong năm 2018, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển thị trường BH tại Chiến lược phát triển thị trường giai đoạn 2011-2020 và Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thị trường giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, sẽ tập trung vào các giải pháp: Thứ nhất, hoàn thiện khung khổ pháp luật. Trong năm 2018, Bộ Tài chính sẽ trình Chính phủ ban hành Nghị định về BH vi mô do các tổ chức chính trị, xã hội triển khai; tổng kết, đánh giá để trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 103/2008/NĐ-CP và Nghị định số 214/2013/NĐ-CP của Chính phủ về BH bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới...

Thứ hai, nâng cao tính an toàn hệ thống, hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của các DNBH. Tiếp tục giám sát, đôn đốc DNBH tự đánh giá, xếp loại theo các tiêu chí quy định tại Thông tư 195/2014/TT-BTC để có biện pháp quản lý, giám sát phù hợp.

Thứ ba, khuyến khích, hỗ trợ các DN phát triển và đa dạng hóa sản phẩm BH. Bộ Tài chính sẽ tổ chức tổng kết, đánh giá việc triển khai BH thủy sản theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ, từ đó đánh giá việc thực hiện và đề xuất các giải pháp tiếp theo...

Thứ tư, đa dạng và chuyên nghiệp hóa các kênh phân phối BH. Bộ Tài chính sẽ tiến hành mở rộng hình thức thi đại lý BH trực tuyến tập trung; tăng cường quản lý chất lượng thi đại lý BH để nâng cao chất lượng và tính chuyên nghiệp của đại lý; tạo hành lang pháp lý cho các DNBH triển khai các kênh phân phối mới.

Thứ năm, tăng cường công tác quản lý nhà nước. Bộ Tài chính sẽ tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính thông qua việc triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến nhằm rút ngắn thời gian và thủ tục cho các DN trong việc thực hiện các quy định về quản lý, giám sát.

Hạ Lan