Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông công cộng thành phố Hà Nội vừa phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô, Transerco xây dựng phương án vận chuyển công dân F1 đi cách ly tập trung và vận chuyển công dân hết thời gian cách ly về các địa phương.
Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông công cộng thành phố Hà Nội vừa phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô, Transerco xây dựng phương án vận chuyển công dân F1 đi cách ly tập trung và vận chuyển công dân hết thời gian cách ly về các địa phương.
Thanh Bình