Hôm nay (31/1), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nghỉ để Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII họp Hội nghị lần thứ nhất.
Hôm nay (31/1), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nghỉ để Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII họp Hội nghị lần thứ nhất.
Na Bình