Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam quản lý luồng không lưu

02/02/2018 16:24

VATM, Tập đoàn Mitre ký hợp đồng hỗ trợ kỹ thuật xây dựng kế hoạch tổng thể phát triển quản lý luồng không lưu.

T.Bình