Hôm nay, Quy định tăng lương tối thiểu vùng có hiệu lực

01/01/2016 15:02

Từ ngày 1/1/2016 sẽ áp dụng mức lương tối thiểu vùng từ 2.400.000 đến 3.500.000 đồng/tháng đối với người lao động.

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU
 

Nghị định số 122/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng tăng thêm trung bình 12,4 % bắt đầu có hiệu lực.

Từ ngày 1/1/2016, Nghị định số 122/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng tăng thêm trung bình 12,4 % bắt đầu có hiệu lực. Cụ thể, mức lương từ 2.400.000-3.500.000 đồng/tháng sẽ được áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động.

Tính trung bình, mức lương tối thiểu vùng năm 2016 cao hơn mức lương tối thiểu vùng năm 2015 khoảng 250.000-400.000 đồng/tháng.

Nghị định cũng nêu rõ mức lương tối thiểu vùng như trên là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương, trong đó mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận...

Các khoản phụ cấp, bổ sung khác, trợ cấp, tiền thưởng do doanh nghiệp quy định thì thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc trong quy chế của doanh nghiệp.

H.Nam (Tổng hợp)