Infographic: Cuộc đời và sự nghiệp của nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu

07/08/2020 14:47

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, ở cương vị nào, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu luôn hoàn thành xuất sắc mọi trọng trách.

Hải Quỳnh - Tường media