Infographic: Sơ lược tiểu sử 3 tân Phó chủ tịch Quốc hội

01/04/2021 12:57

Ông Trần Thanh Mẫn, ông Nguyễn Đức Hải và ông Nguyễn Khắc Định được Quốc hội bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội.

Nguyễn Hoàng Anh,  Ngọc Anh,  Tường media