Infographic: Sơ lược tiểu sử Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng

06/02/2021 12:42

Sau khi tái cử Bộ Chính trị, ông Võ Văn Thưởng được Bộ Chính trị phân công giữ cương vị Thường trực Ban Bí thư.

Nguyễn Hoàng Anh,  Ngọc Anh,  Tường media