Kiến nghị đấu nối đường nhánh Trung tâm đăng kiểm ở Bình Thuận vào QL1

20/08/2022 12:08

Bộ GTVT vừa ban hành văn bản trả lời về việc giải quyết kiến nghị đấu nối đường nhánh dự án TTDK ở tỉnh Bình Thuận vào QL1 tại Km1670+572(P).

Mới đây, Bộ GTVT đã ban hành văn bản số 8080/BGTVT-KCHT gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận về giải quyết kiến nghị đấu nối đường nhánh Dự án Trung tâm kiểm định xe cơ giới vào QL1 tại Km1670+572(P) - bên phải tuyến qua địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Bộ GTVT mới đây đã ban hành văn bản trả lời cử tri Bình Thuận về việc giải quyết kiến nghị đấu nối đường nhánh dự án TTDK ở tỉnh Bình Thuận vào QL1 tại Km1670+572(P)

Trước đó, ngày 19/7/2022, Bộ GTVT nhận được văn bản số 96/ĐĐBQH-CTQH của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận về chuyển kiến nghị của UBND tỉnh Bình Thuận, Công ty TNHH Thiện Đại Nghĩa với nội dung: Đề nghị Bộ GTVT quan tâm đến việc thỏa thuận đấu nối Dự án Trung tâm kiểm định xe cơ giới tại Km1670+572(P) QL1, tỉnh Bình Thuận.

Theo văn bản trả lời của Bộ GTVT, ngày 28/6/2022, UBND tỉnh Bình Thuận có văn bản số 2002/UBNDĐTQH gửi Bộ GTVT về việc đề nghị đấu nối Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới vào QL1 tại Km1670+572(P), tỉnh Bình Thuận; gửi kèm theo Văn bản số 34/TCĐBVNATGT ngày 05/01/2021 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam báo cáo về vị trí đấu vào QL1 tại Km1670+572(P) theo đề nghị của UBND tỉnh Bình Thuận tại Văn bản số 2715/UBND-ĐTQH ngày 23/7/2020. Tuy nhiên, Bộ GTVT không nhận được văn bản này trên hệ thống văn bản trục liên thông và hồ sơ đấu nối theo quy định.

Bộ GTVT cho biết, việc UBND tỉnh Bình Thuận đề nghị đấu nối đường nhánh dự án Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới vào QL1 tại Km1670+572(P) để nhằm phục vụ nhu cầu của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Căn cứ quy định tại khoản 3, Điều 1 Thông tư số 39/2021/TT-BGTVT ngày 31/12/2021, Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo Sở GTVT rà soát, lập hồ sơ xác định điểm đấu nối vào QL1 Km1670+572(P) để trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt theo thẩm quyền (quy định của Nghị định số 117/2021/NĐ-CP ngày 27/12/2021 của Chính phủ); công bố và tổ chức thực hiện theo quy định.

Đồng thời, gửi quyết định phê duyệt điểm đấu nối về Bộ GTVT, Tổng cục ĐBVN, Cục QLĐB IV để thống nhất quản lý, bảo đảm giao thông an toàn và khả năng thông hành của tuyến đường.

Yến Chi