Kiến nghị xử lý 38.608,2 tỷ đồng từ thanh tra tài chính

11/01/2016 20:23

Năm 2015, Thanh tra Bộ và Thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ phát hiện và kiến nghị xử lý tài chính 38.608,2 tỷ đồng.

Keyword đầu tiên có dấu
Chánh Thanh tra Bộ Tài chính Trần Văn Vượng cho biết, đến nay đã kết luận 45 cuộc, kiến nghị xử lý về tài chính hơn 5.441 tỷ đồng. - Ảnh: ML

Bộ Tài chính cho biết, năm 2015, Thanh tra Bộ và Thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã phối hợp chặt chẽ trong công tác thanh tra, kiểm tra trên nhiều lĩnh vực: Thuế, hải quan, chứng khoán, bảo hiểm, đầu tư xây dựng… 

Qua đó, phát hiện và kiến nghị xử lý tài chính 38.608,2 tỷ đồng. Riêng Thanh tra Bộ Tài chính đã thực hiện 57 cuộc thanh, kiểm tra. Trong đó có, 50 cuộc thanh, kiểm tra theo kế hoạch (đạt 100%) và 7 cuộc thanh, kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng trên hầu hết các lĩnh vực: Thuế, phí, giá cước vận tải; ngân sách…

Kết quả, đã kiến nghị xử lý về tài chính 5.441,7 tỷ đồng trong đó nộp ngân sách Nhà nước 3.098 tỷ đồng. Đồng thời, cơ quan thanh tra cũng đôn đốc nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền thuế theo kiến nghị của kiểm toán Nhà nước năm 2013 là 408,8 tỷ đồng. 

C. Sơn