Kiên quyết từ chối các dự án không bảo đảm môi trường

08/07/2016 20:52

Chính phủ yêu cầu các Bộ liên quan kiên quyết không cấp phép đối với các dự án không bảo đảm môi trường...

Kiên quyết từ chối các dự án không bảo đảm môi trường 1

Quan điểm của Chính phủ là không vì lợi ích kinh tế mà đánh đổi môi trường

Văn phòng Chính phủ vừa phát đi thông báo Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2016 .

Trong đó, hạn chế tình trạng xin lùi thời hạn trình văn bản; chủ động điều hành chính sách tiền tệ; kiên quyết không cấp phép đối với các dự án không bảo đảm môi trường; đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành bằng những việc làm cụ thể, đột phá;...là những nội dung quan trọng tại này.

Đề xuất chính sách hỗ trợ người dân khu vực bị ảnh hưởng ô nhiễm môi trường

Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tập trung nâng cao năng lực sản xuất, nhất là khu vực đồng bằng sông Cửu Long, miền Trung, Tây Nguyên. Chỉ đạo mở rộng sản xuất, thâm canh tăng vụ trong vụ hè thu và thu đông. Hỗ trợ khôi phục sản xuất, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất... bảo đảm tăng trưởng nông nghiệp. Phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan đề xuất chính sách hỗ trợ người dân khu vực bị ảnh hưởng ô nhiễm môi trường biển tại một số tỉnh miền Trung.

Bộ GTVT chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng và giải ngân vốn đầu tư công thuộc lĩnh vực quản lý. Xây dựng phương án phát triển dịch vụ vận tải với cơ cấu hợp lý, hiệu quả. Nâng cao chất lượng vận tải đường bộ và đường hàng không; tăng thị phần vận tải đường sắt, đường biển và đường thủy nội địa. Tạo môi trường cạnh tranh, nâng cao chất lượng dịch vụ và giảm chi phí vận tải. Chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính xây dựng cơ chế huy động vốn đầu tư và dự kiến nguồn vốn đầu tư để xây dựng hệ thống đường cao tốc giai đoạn 2016 - 2020.

Bộ Xây dựng phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương xây dựng chính sách hỗ trợ lãi suất để phát triển nhà ở xã hội theo quy định của Luật nhà ở và Nghị định của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Đồng thời, tăng cường kiểm soát thị trường bất động sản, bảo đảm phát triển lành mạnh, bền vững.

Kiên quyết không cấp phép cho dự án không bảo đảm môi trường

Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương đẩy mạnh công tác quản lý, kiểm tra việc khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản, nhất là đất đai, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật; Khẩn trương hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai. Đồng thời, phải kiểm soát chặt chẽ việc đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư. Kiên quyết không cấp phép đối với các dự án không bảo đảm môi trường, không vì lợi ích kinh tế mà xem nhẹ yếu tố môi trường. Chỉ đạo rà soát trên phạm vi cả nước các cơ sở sản xuất tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường để có giải pháp kịp thời.

UBND các cấp đổi mới phương thức làm việc theo tinh thần phục vụ doanh nghiệp và Nhân dân; khẩn trương triển khai các nhiệm vụ theo các Nghị quyết và các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đẩy mạnh, chỉ đạo, đôn đốc tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, tạo chuyển biến mạnh mẽ trên các lĩnh vực lợi thế của địa phương. Đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành những vấn đề theo thẩm quyền để giải quyết những khó khăn, vướng mắc. Tạo điều kiện thuận lợi nhất trong việc triển khai và đưa cơ chế, chính sách vào cuộc sống, phát huy hiệu quả.

Hạn chế tình trạng xin lùi thời hạn trình văn bản

Nhiệm vụ thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, đặc biệt là triển khai thi hành luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết 6 tháng cuối năm 2016 rất nặng nề. Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ cần dành sự quan tâm đặc biệt, thường xuyên chỉ đạo, tập trung thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành.

Bên cạnh đó, cải tiến thủ tục, rút ngắn thời gian soạn thảo, thẩm định, thẩm tra. Đổi mới cách thức phối hợp giữa cơ quan chủ trì soạn thảo với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ trong việc tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền. Bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ, hạn chế tình trạng xin lùi thời hạn trình văn bản. 

Hoài Vũ