Kỳ vọng vào những quyết sách sáng suốt

27/01/2021 06:34

Và nếu ai từng trải qua những ngày đầu đổi mới sẽ cảm nhận được rất rõ sự thay đổi lớn lao, bước chuyển mình mạnh mẽ của đất nước.

Kỳ vọng vào những quyết sách sáng suốt 1

Quang cảnh phiên khai mạc Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Có lẽ, không chỉ riêng tôi mà toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân ta đang rất náo nức chờ mong, tin tưởng và đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, sáng suốt của Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn so với những năm trước đổi mới.

Và nếu ai đã từng trải qua những ngày đầu đổi mới thì có lẽ sẽ cảm nhận được rất rõ sự thay đổi lớn lao, bước chuyển mình mạnh mẽ của đất nước.

Những thành tựu đó là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, là kết quả của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

Chủ đề của Đại hội lần này xác định những nội dung rất cụ thể, không chỉ trong nhiệm kỳ khóa XIII mà hướng tới những dấu mốc phát triển quan trọng của đất nước trong những thập niên sắp tới. Đảng đã cho thấy một tầm nhìn rất xa.

Trong khi đó, điều kiện khách quan và chủ quan của chúng ta vẫn còn rất nhiều khó khăn, thử thách. Nếu chúng ta chủ quan, tự mãn, mất cảnh giác thì chắc chắn những mục tiêu đặt ra tại Đại hội lần này sẽ không thể thực hiện được.

Bởi vậy, trên con đường hiện thực hóa khát vọng xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, hùng mạnh, chắc chắn chúng ta cần phải có đội ngũ cán bộ xứng tầm.

Với việc công tác nhân sự chuẩn bị cho Đại hội XIII được Đảng chuẩn bị rất chặt chẽ; Những đại biểu đi dự Đại hội cũng được tuyển chọn kỹ lưỡng, tôi tin rằng Đại hội lần này sẽ bầu ra được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt có đủ tài, đủ đức để đưa đất nước phát triển.

Còn một nội dung nữa mà tôi cũng rất tâm đắc, đó là Văn kiện Đại hội xác định “Khơi dậy tinh thần và ý chí, quyết tâm phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; dân tộc cường thịnh, trường tồn”.

Đó chính là tinh thần lấy dân làm gốc, dựa vào nhân dân, tập trung khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, niềm tự hào, ý chí tự cường, lòng nhân ái, tinh thần đoàn kết, đồng thuận xã hội và khát vọng phát triển đất nước của toàn dân tộc. Và để làm được điều này, chúng ta cần xây dựng các cơ chế, chính sách phát huy tinh thần cống hiến vì đất nước của mọi người dân Việt Nam.

Đỗ Quang Tuấn (Nguyên Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương)