Làm rõ cơ sở điều chỉnh Đề án xây dựng cầu treo dân sinh tại 28 tỉnh

09/05/2019 06:30

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ GTVT làm rõ cơ sở của việc điều chỉnh một số nội dung Đề án xây dựng cầu treo dân sinh tại 28 tỉnh.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1
Cầu treo Thà Tò (Lạng Sơn) nằm trong Đề án 186 cầu treo dân sinh

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ GTVT, Xây dựng, Tài chính, KH&ĐT, NN&PTNT truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc điều chỉnh một số nội dung Đề án xây dựng cầu treo dân sinh đảm bảo ATGT.

Theo đó, trên cơ sở đề nghị của Bộ GTVT (Văn bản số 2026/BGTVT-KH-ĐT ngày 6/3/2019), ý kiến của các Bộ: Xây dựng, Tài chính, KH&ĐT, NN&PTNT về việc điều chỉnh một số nội dung Đề án xây dựng cầu treo dân sinh đảm bảo ATGT trên phạm vi 28 tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây nguyên, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ GTVT tiếp thu ý kiến các Bộ, giải trình làm rõ về nguyên nhân, phạm vi, quy mô và cơ sở pháp lý của việc điều chỉnh một số nội dung của Đề án, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Lưu ý, nguồn vốn ngân sách Trung ương chỉ thực hiện xây dựng các cầu có trong danh mục 186 cầu đã được duyệt.

Được biết, Đề án xây dựng cầu treo dân sinh đảm bảo ATGT trên phạm vi 28 tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên đã được Bộ GTVT phê duyệt vào tháng 5/2014.

Để có thể triển khai ngay dự án trong khi chưa được Chính phủ bố trí vốn, Bộ GTVT đã có chủ trương lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng hệ thống cầu treo phục vụ dân sinh có đủ khả năng tài chính, ứng vốn trước (không tính lãi) để triển khai thực hiện và đảm bảo hoàn thành toàn bộ dự án (186 cầu/28 tỉnh) trong thời gian 9 tháng, kể từ ngày hoàn chỉnh các thủ tục chuẩn bị đầu tư, đồng thời, phải bảo đảm chất lượng, an toàn trong thi công và khai thác, sử dụng.

Bộ GTVT đã ban hành các Thông tư “Hướng dẫn công tác thiết kế, thi công và nghiệm thu cầu treo dân sinh” và "Hướng dẫn quản lý, vận hành khai thác cầu trên đường giao thông nông thôn”, đồng thời cho lập và công bố thiết kế mẫu cầu treo có khẩu độ từ 40 m đến 120 m; khổ cầu 1,5 m và 2,0 m để áp dụng cho thiết kế và thi công.

Đến năm 2016, Đề án xây dựng 186 cầu treo dân sinh cho 28 tỉnh miền núi phía Bắc và miền Trung, Tây Nguyên đã hoàn thành, đảm bảo chất lượng.

L.C