Làm thế nào để có lực lượng trí thức giao thông mạnh?

03/04/2014 21:07

Ngành GTVT đang đứng trước thách thức lớn, cần có những đầu tư thích đáng cho nguồn nhân lực khoa học công nghệ để đáp ứng được yêu cầu về đột phá phát triển kết cấu hạ tầng GTVT.