Người dân xã Kỳ Xuân kéo từng xe ruốc biển tươi đem lên đường ven biển phơi.
Người dân xã Kỳ Xuân kéo từng xe ruốc biển tươi đem lên đường ven biển phơi.
Hà Vũ