Điều đáng lo nhất hiện nay là 3 vị trí vướng mặt bằng ở TP Phủ Lý và huyện Bình Lục. Nếu trong tháng 12/2022, các địa phương không giải quyết xong, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tiến độ về đích của dự án.
Điều đáng lo nhất hiện nay là 3 vị trí vướng mặt bằng ở TP Phủ Lý và huyện Bình Lục. Nếu trong tháng 12/2022, các địa phương không giải quyết xong, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tiến độ về đích của dự án.
Văn Thanh