Ngân hàng thương mại Nhà nước cấp thiết xin tăng vốn

13/06/2019 06:52

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho rằng: Bốn ngân hàng thương mại Nhà nước hiện có tổng tài sản và dư nợ tín dụng chiếm thị phần trên dưới 50%...

Keyword đầu tiên có dấu
Vietcombank là một trong bốn ngân hàng thương mại Nhà nước có nhu cầu cấp thiết tăng vốn điều lệ

Cùng với Vietcombank, Vietinbank và Agribank, BIDV là một trong bốn ngân hàng thương mại Nhà nước có nhu cầu cấp thiết cần tăng vốn điều lệ để phát huy vai trò đắc lực trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, trong đó có việc cung ứng vốn cho tăng trưởng kinh tế.

Về chủ trương, Quyết định số 1058 ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020” đã đề ra mục tiêu: Tăng vốn điều lệ để bảo đảm tỷ lệ an toàn vốn theo chuẩn mực Basel II, bảo đảm vai trò chi phối của Nhà nước trong các ngân hàng thương mại Nhà nước, trong đó Nhà nước nắm giữ mức tối thiểu 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; Quyết định số 986 ngày 8/8/2018 phê duyệt “Chiến lược phát triển ngành ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” đã yêu cầu: Đến năm 2020, các ngân hàng thương mại do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ phải đáp ứng đủ vốn theo chuẩn mực an toàn vốn của Basel II.

Tuy đã áp dụng đồng bộ và tối đa các biện pháp, xây dựng phương án cụ thể, tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả kinh doanh, thực hiện các biện pháp nâng cao năng lực tài chính, nhưng các ngân hàng này vẫn không đáp ứng mức vốn tối thiểu 8% theo chuẩn mực của Basel II. Hiện nay, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) theo chuẩn mực vốn Basel I bình quân của 4 ngân hàng thương mại Nhà nước đã sát mức tối thiểu theo quy định (9,4%), thấp hơn so với mức bình quân chung của hệ thống các tổ chức tín dụng trong nước (13%).

Để đáp ứng được chủ trương và mục tiêu Chính phủ đề ra đồng thời đảm bảo sự an toàn hoạt động của hệ thống, 4 ngân hàng này (Vietcombank, Vietinbank, BIDV, Agribank) cho rằng rất cần sự hỗ trợ từ phía Nhà nước trong việc thực hiện phương án nâng vốn điều lệ mà các ngân hàng đã xây dựng.

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho rằng: Bốn ngân hàng thương mại Nhà nước nói trên hiện có tổng tài sản và dư nợ tín dụng chiếm thị phần trên dưới 50% toàn hệ thống ngân hàng. Những năm qua, mặc dù các ngân hàng này không được Nhà nước cấp bổ sung vốn nhưng vẫn cố gắng mở rộng tín dụng để đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế. Nếu không tăng được vốn điều lệ, các ngân hàng này sẽ phải giảm tốc độ tăng trưởng tín dụng, ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng cung ứng vốn phục vụ nền kinh tế, từ đó có thể ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế...

Cũng như 3 ngân hàng thương mại Nhà nước còn lại, BIDV rất mong được Nhà nước cho phép giữ lại lợi nhuận hàng năm hoặc chia phần cổ tức của Nhà nước bằng cổ phiếu để tăng vốn, giải quyết phần nào những khó khăn, vướng mắc, cản trở hiện nay.

B.V