Tại xã Diên Lãm của huyện Qùy Châu, người dân cũng đã hoàn tất việc treo cờ. Không khí của một ngày hội lớn của đất nước đang hiện hữu nơi đây
Tại xã Diên Lãm của huyện Qùy Châu, người dân cũng đã hoàn tất việc treo cờ. Không khí của một ngày hội lớn của đất nước đang hiện hữu nơi đây
Nhóm tác giả