Người dân Anh Sơn mang theo cờ Đảng và cờ Tổ quốc diễu hành trên đường
Người dân Anh Sơn mang theo cờ Đảng và cờ Tổ quốc diễu hành trên đường
Nhóm tác giả