Các bạn thanh niên, học sinh ở huyện miền núi Qùy Châu mang theo cờ diễu hành trên các cung đường miền Tây xứ Nghệ
Các bạn thanh niên, học sinh ở huyện miền núi Qùy Châu mang theo cờ diễu hành trên các cung đường miền Tây xứ Nghệ
Nhóm tác giả