Nghệ An: Sử dụng hiệu quả nguồn vốn sự nghiệp kinh tế giao thông

26/06/2017 14:21

Ban QLDA vốn sự nghiệp kinh tế giao thông Nghệ An đã và đang có nhiều đóng góp cho công tác duy tu...

nghệ an: sử dụng hiệu quả nguồn vốn sự nghiệp kinh tế giao thông

Ban QLDA vốn sự nghiệp kinh tế giao thông Nghệ An đã triển khai 31 hạng mục công trình sửa chữa định kỳ các tuyến quản lý, 18 hạng mục công trình sửa chữa đột xuất

Ban QLDA vốn sự nghiệp kinh tế giao thông Nghệ An được thành lập vào tháng 05/2015. Ban có nhiệm vụ, quản lý bảo trì 07 tuyến quốc lộ, với tổng chiều dài 904,45km; 32 tuyến đường tỉnh với tổng chiều dài 638km; 04 tuyến đường sông trung ương với tổng chiều dài 217,1km; và 04 tuyến đường sông địa phương với tổng chiều dài 45,5km.

Ngay sau khi được thành lập, ban đã hoạt động ổn định, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và có nhiều đóng góp giúp cho công tác duy tu bảo trì đường bộ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Theo thống kê, 6 tháng năm 2017, Ban QLDA vốn sự nghiệp kinh tế giao thông Nghệ An đã triển khai 31 hạng mục công trình sửa chữa định kỳ các tuyến quản lý, 18 hạng mục công trình sửa chữa đột xuất. Tổng giá trị được duyệt của công tác bảo dưỡng thường xuyên và sửa chữa định kỳ đạt 427,07 tỷ đồng.

Trước đó, trong năm 2016, đơn vị cũng triển khai 21 hạng mục công trình sửa chữa định kỳ các tuyến quản lý, 8 hạng mục công trình sửa chữa đột xuất. Tổng giá trị được duyệt của công tác bảo dưỡng thường xuyên và sửa chữa định kỳ đến nay đạt 198,028 tỷ đồng. Năm 2015, triển khai 23 hạng mục công trình sửa chữa định kỳ các tuyến quản lỷ, 9 hạng mục công trình sửa chữa đột xuất. Tổng giá trị được duyệt của công tác bảo dưỡng thường xuyên và sửa chữa định kỳ đạt 183,33 tỷ đồng.

Nhờ rút ngắn, thực hiện nhanh các thủ tục hành chính; sử dụng nguồn kinh phí bảo trì có hiệu quả; đồng thời tăng cường áp dụng cơ giới hóa, công nghệ… Ban QLDA vốn sự nghiệp kinh tế giao thông Nghệ An đã đạt nhiều kết quả cao trong công tác duy ty, bảo dưỡng đường: Giữ vững cấp đường, giao thông các tuyến luôn thông suốt, duy trì hệ thống cọc tiêu, biển báo đảm bảo phát huy tác dụng, cống rãnh thoát nước tốt; Tổ chức lực lượng tuần kiểm thường xuyên đi tuyến, bám sát tình hình các tuyến đường tỉnh và quốc lộ ủy thác để xử lý các công việc đột xuất, quản lý và đôn đốc giữ gìn hành lang ATGT, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và đường thuỷ nội địa; Thực hiện tốt, nghiêm túc việc hợp đồng theo tiêu chí, nghiệm thu theo chất lượng, bám sát và triển khai toàn diện các nội dung của đề án đổi mới công tác quản lý, bảo trì của Bộ giao thông vận tải nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý bảo dưỡng thường xuyên…

Ngoài ra, trong 3 năm vừa qua, Ban đã tham mưu tỉnh Nghệ An trình Bộ Giao thông vận tải chuyển 9 tuyến đường bộ địa phương lên thành các tuyến quốc lộ, như: 48D, 48E, 7B, 16… giúp cho việc quản lý, khai thác, bảo trì hệ thống giao thông trên địa bàn được thuận lợi hơn.

Văn Thanh