Nhà nước nắm 20% vốn điều lệ tại TCT Thiết bị Y tế VN-CTCP

16/12/2015 15:57

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Phương án cổ phần hoá Công ty mẹ - TCT Thiết bị Y tế VN...

Keyword đầu tiên có dấu
Ảnh minh họa

TCT Thiết bị Y tế VN - CTCP có vốn điều lệ 88 tỷ đồng. Tổng số cổ phần là 8,8 triệu cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng. Trong đó, Nhà nước nắm giữ 1.760.000 cổ phần, chiếm 20% vốn điều lệ; cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong DN 17.200 cổ phần, chiếm 0,2% vốn điều lệ; 3,5 triệu cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược, chiếm 39,77% vốn điều lệ; 3.522.800 cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư, chiếm 40,03% vốn điều lệ.

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Bộ trưởng Bộ Y tế, căn cứ quy định hiện hành và tình hình thực tế của DN, quyết định và chịu trách nhiệm về mức giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần lần đầu. Chỉ đạo TCT Thiết bị Y tế VN tổ chức, triển khai bán cổ phần ra công chúng.

Việc bán cổ phần lần đầu ra công chúng được thực hiện theo phương thức bán đấu giá tại Sở giao dịch chứng khoán. Cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại TCT Thiết bị Y tế VN - CTCP là Bộ Y tế.

T.Vy