2. Có vẻ như ngồi trên đống gạo sẽ giống như ngồi trên bãi cát mịn chăng?
2. Có vẻ như ngồi trên đống gạo sẽ giống như ngồi trên bãi cát mịn chăng?
Phan Hằng (Theo Fun)