Những dịch vụ nào của ngành GTVT do Nhà nước độc quyền?

15/08/2017 14:13

Lĩnh vực GTVT có 4 dịch vụ/hàng hóa thuộc diện Nhà nước độc quyền trong hoạt động thương mại.

Những dịch vụ nào của ngành GTVT do Nhà nước độc quyền? 1

Dịch vụ vận hành hệ thống luồng hàng hải công cộng do Nhà nước độc quyền thực hiện

Theo Nghị định số 94 của Chính phủ về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền Nhà nước trong hoạt động thương mại, có hiệu từ 1/10/2017, lĩnh vực GTVT có 4 dịch vụ/hàng hóa (trong tổng số 20 dịch vụ/mặt hàng trong các lĩnh vực) thuộc diện Nhà nước độc quyền trong hoạt động thương mại trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam.

Cụ thể 4 loại hình, dịch vụ đó gồm: dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải (vận hành hệ thống đèn biển; vận hành hệ thống luồng hàng hải công cộng), dịch vụ công ích thông tin duyên hải (quản lý, vận hành khai thác hệ thống đài thông tin duyên hải), bảo đảm hoạt động bay (dịch vụ không lưu; dịch vụ thông báo tin tức hàng không; dịch vụ tìm kiếm, cứu nạn); hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị do Nhà nước đầu tư (quản lý, khai thác hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt; không bao gồm bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt).

Nội dung Nghị định cũng quy định, việc độc quyền Nhà nước trong hoạt động thương mại trên được hiểu là chỉ do cơ quan Nhà nước có quyền thực hiện hoặc giao các tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao thực hiện. Các tổ chức, cá nhân, cơ quan Nhà nước hoạt động thương mại trong lĩnh vực độc quyền Nhà nước chịu các biện pháp kiểm soát của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật cạnh tranh, giá và các quy định pháp luật liên quan.

Xem Video:

H.Lộc