Ninh Thuận: 53 cán bộ lãnh đạo được bổ nhiệm thiếu tiêu chuẩn

25/10/2017 10:41

53 trường hợp ở Ninh Thuận được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo không đáp ứng đầy đủ một số tiêu chuẩn.

ninh thuận: 53 cán bộ lãnh đạo được bổ nhiệm thiếu tiêu chuẩn

Một buổi trao quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại một số công chức ngành giáo dục của tỉnh Ninh Thuận

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý của UBND tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn từ 1/1/2014 đến 31/5/2017.

Thanh tra Bộ Nội vụ khẳng định công tác quản lý biên chế công chức được UBND tỉnh Ninh Thuận và các cơ quan, đơn vị cơ bản thực hiện theo quy định của pháp luật, số biên chế công chức sử dụng trong chỉ tiêu được Bộ Nội vụ giao hàng năm.

Năm 2015, UBND tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức kỳ thi tuyển công chức và tuyển dụng được 65 công chức, về cơ bản thực hiện theo quy định. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thi tuyến còn tồn tại, hạn chế như: Hội đồng thi tuyển công chức ban hành thông báo tuyển dụng công chức và quyết định thành lập Ban giám sát kỳ thi tuyển công chức là không đúng thẩm quyền; không xây dựng các đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành khác nhau đối với các vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ khác nhau; thời gian thi một số môn chưa bảo đảm quy định; Hội đồng thi tuyển công chức ban hành thông báo kết quả thi tuyến công chức là không đúng thẩm quyền; một số trường hợp trúng tuyến và phải thực hiện chế độ tập sự theo quy định nhưng trong quyết định tuyển dụng không ghi rõ việc tập sự của người trúng tuyển; có 2 cơ quan, đơn vị không ban hành quyết định cử người hướng dẫn tập sự, không thực hiện chế độ cho người hướng dẫn tập sự.

Từ năm 2014 đến năm 2016, UBND tỉnh Ninh Thuận thực hiện tiếp nhận 13 công chức không qua thi và xét chuyển 4 cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên theo thẩm quyền, nhưng quá trình thực hiện còn một số hạn chế, tồn tại như: Hội đồng sát hạch năm 2014, 2015 không đảm bảo thành phần theo quy định, một số hồ sơ công chức chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.

Về việc thực hiện các quy định của pháp luật về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với công chức lãnh đạo, quản lý, đoàn thanh tra đã kiểm tra trực tiếp 192 hồ sơ bổ nhiệm, trong đó phát hiện có 53 trường hợp bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không đáp ứng đầy đủ một hoặc một số tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị, chứng chỉ quản lý nhà nước, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học; một số trình tự bổ nhiệm thuộc thẩm quyền của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chưa được phản ánh bằng văn bản lưu trong hồ sơ bổ nhiệm; thời điểm làm quy trình, ban hành quyết định bố nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với nhiều trường hợp không đảm bảo thời gian theo quy định.

Đặc biệt, đến thời điểm thanh tra, các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh Ninh Thuận còn sử dụng có 131 họp đồng lao động làm công tác chuyên môn trong cơ quan hành chính nhà nước.

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức, bổ nhiệm lãnh đạo quản lý...

Kiến nghị không thực hiện  giao chỉ tiêu lao động hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước; có giải pháp giải quyết dứt điểm 131 lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan, đơn vị hành chính, báo cáo Bộ Nội vụ; chấm dứt việc ký và sứ dụng lao động họp đồng làm công tác chuyên môn tại các cơ quan, đon vị.

Cùng với đó, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cơ quan, tô chức, cá nhân có liên quan để xảy ra những hạn chế, tồn tại như đã nêu trên để có hình thức xử lý hợp.

Anh Thư