Phim ra rạp: Cắt cứ cắt, lọt vẫn lọt

21/02/2017 13:01

Trên thực tế, có những phim bị kiểm duyệt rất chặt, nhưng cũng có phim được cho là ưu ái nới “lỏng tay”.

Bắc Lưu