Thứ Bảy, 07/12/2019 14:50:37 Hotline: 0901 514 799

Rà soát ngay thủ tục tuyển dụng, chấm dứt tiêu cực, chạy chọt

15/01/2019 13:55

Đó là yêu cầu được Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình nhấn mạnh tại Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ của ngành nội vụ năm 2019.

Keyword đầu tiên có dấu
Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình phát biểu tại Hội nghị

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đánh giá, năm 2018 là năm bản lề thực hiện các nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, trong bối cảnh còn khó khăn thách thức, nhờ sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, nền kinh tế - xã hội của chúng ta đã đạt nhiều kết quả trên các lĩnh vực. Trong kết quả chung đó có đóng góp của ngành nội vụ.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, trong điều kiện công tác nội vụ phải đối diện với nhiều thử thách, khó khăn trong năm qua, điển hình như tình trạng kỷ luật, kỷ cương hành chính nhiều nơi còn chưa nghiêm, bộ máy còn cồng kềnh, kém hiệu quả, chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức còn hạn chế, còn có sai phạm trong công tác cán bộ…, nhưng ngành nội vụ đã ban hành chương trình, kế hoạch công tác triển khai có kết quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Quốc hội.

Bộ Nội vụ đã chủ động đề xuất chính sách tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong công tác tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, trong cải cách hành chính, quản lý công chức, viên chức. Cùng với đó, xây dựng và trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư các Đề án lớn như Đề án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã từ nay đến 2021, Đề án cải cách chính sách tiền lương với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong DN, phối hợp xây dựng Đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ.

Bộ cũng đã tham mưu trình Chính phủ ban hành các chương trình hành động thực hiện các nghị quyết T.Ư; Đề án sắp xếp các đơn vị đào tạo, bồi dưỡng trong hệ thống chính trị, Đề án văn hoá công vụ…

Đặc biệt, Phó Thủ tướng đánh giá công tác sắp xếp, kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn là trong những một sự kiện nổi bật năm qua, cơ cấu tổ chức các Bộ, cơ quan đã giảm đầu mối, giảm tầng nấc trung gian. Bên cạnh đó, đã chủ động rà soát, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền giữa T.Ư và địa phương.

Bộ Nội vụ cũng được đánh giá đã gương mẫu trong việc không tổ chức phòng trong Vụ, giảm số lượng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, điều chỉnh chức năng nhiệm vụ của một số đơn vị để khắc phục chồng chéo, ứng dụng CNTT trong quản lý, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử.

Song bên cạnh những kết quả đó, Phó Thủ tướng cũng lưu ý một số hạn chế của ngành nội vụ như công tác xây dựng ban hành thể chế còn chậm, đặc biệt các văn bản trong lĩnh vực công vụ, công chức, nhiều văn bản, đề án về bổ nhiệm, miễn nhiệm, tiêu chuẩn chức danh, quy hoạch, kỷ luật cán bộ công chức, viên chức chưa được ban hành để cụ thể hoá quy định của Đảng.

Việc tinh giản biên chế chưa gắn với đổi mới, đánh giá cơ cấu lại, đặc biệt nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. Thi nâng ngạch tuy đã cải tiến nhưng còn bất cập. Còn cán bộ vi phạm đạo đức công vụ, thanh tra, kiểm tra chưa toàn diện, chưa kịp thời phát hiện vi phạm trong hoạt động công vụ….

Với phương châm năm 2019 của Chính phủ là “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá”, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ trước mắt cần kịp thời hoàn thiện các dự án Luật, pháp lệnh, và các đề án trong chương trình công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trong đó đặc biệt chú ý các Luật như Luật cán bộ công chức, Luật Viên chức, Luật tổ chức Chính phủ, Luật tổ chức chính quyền địa phương… Đồng thời trình Chính phủ ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành Luật đảm bảo tiến độ, chấm dứt tình trạng nợ đọng văn bản.

Khi xây dựng các Đề án cần chú trọng việc tổng kết thi hành và đánh giá thực hiện đảm bảo khả thi, đề xuất các giải pháp mang tính đột phá, bám sát định hướng nghị quyết gần đây của T.Ư như chế độ hợp đồng có thời hạn với viên chức, thu hút người có tài vào hoạt động công vụ, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công…

Về cải cách hành chính, tiếp thu đôn đốc, kiểm tra, cải cách hành chính Nhà nước, Bộ cần tích cực phối hợp với các Bộ ngành liên quan tham mưu Chính phủ trong xây dựng nền hành chính hiệu quả, hiện đại, chú trọng cải cách chính sách tiền lương và chất lượng các dịch vụ công.

Về công chức công vụ, khắc phục việc chậm thể chế hoá các quy định về quản lý cán bộ công chức viên chức, nhất là công tác quy hoạch, bổ nhiệm, rà soát vướng mắc trong quản lý cán bộ công chức, viên chức.

Đặc biệt lưu ý xác định vị trí việc làm đảm bảo khoa học, chính xác, làm cơ sở cho tuyển dụng, bổ nhiệm, cải cách chế độ tiền lương.

Trong tuyển dụng, Phó Thủ tướng yêu cầu cần rà soát sửa đổi ngay các thủ tục bất hợp lý, tăng cường công khai minh bạch, chấm dứt tình trạng chạy chọt, tiêu cực.

Kiên quyết thực hiện tinh giản biên chế các cơ quan theo tỷ lệ đã đề ra, thực hiện đồng bộ với các giải pháp khác để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. Bên cạnh đó, cần chấn chỉnh ngay từ khâu tuyển dụng đến đánh giá cán bộ, kiên quyết sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế những người làm việc không có hiệu quả.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu nâng cao công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, kịp thời phát hiện, phòng ngừa vi phạm trong công tác cán bộ, cần có kế hoạch kiểm tra các địa phương có những biểu hiện chưa nghiêm túc trong kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Hoài Thu