PV GAS triển khai những giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD 2016

08/03/2016 13:09

PV GAS đôn đốc các đơn vị cung cấp khí, có giải pháp cụ thể để đảm bảo hoàn thành KH sản lượng khí.

pv gas triển khai những giải pháp thực hiện kế hoạch sxkd 2016
PV GAS triển khai những giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD 2016

Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) vừa công bố Chương trình Hành động “Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 629/CTr-DKVN ngày 01/02/2016 của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ và Chương trình hành động của ngànhCông Thương về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016”.

Từ những chỉ đạo hết sức cụ thể và bức thiết của Chính phủ, Bộ Công Thương, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam,  PV GAS nhận thức được nhiệm vụ của đơn vị vì sự nghiệp kinh tế - xã hội của đất nước, nêu cao mục tiêu: phát huy tối đa và hiệu quả mọi nguồn lực, thực hiện đồng bộ các giải pháp ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2016 để hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm, tạo tiền đề thực hiện thành công kế hoạch 5 năm 2016 – 2020. Tổng công ty và Người đại diện Tổng công ty tại các đơn vị thành viên quán triệt, chủ động và tích cực xây dựng, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện thành công các mục tiêu kế hoạch được giao góp phần cùng thực hiện thành công các mục tiêu năm 2016 của Tập đoàn.

Bám sát diễn biến của giá dầu thô, PV GAS sẽ có các giải pháp ứng phó linh hoạt, kịp thời; thúc đẩy tái cơ cấu toàn diện để phát triển bền vững, ổn định; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh; nâng cao uy tín, sức cạnh tranh của Tổng công ty và các đơn vị thành viên; chủ động hội nhập, hợp tác quốc tế; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, tin học trong công tác quản lý, điều hành. Trong quá trình sản xuất kinh doanh, PV GAS cũng tích cực bảo vệ môi trường, tham gia bảo vệ và khẳng định chủ quyền Quốc gia trên biển; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xây dựng nguyên tắc/qui ước từng bước đưa văn hóa doanh nghiệp Tổng công ty vào áp dụng một cách thiết thực và hiệu quả; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, từng bước nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên.

Công tác an ninh, an toàn; vận hành, sản xuất và bảo dưỡng sửa chữa vẫn là nhiệm vụ tiên quyết hàng đầu của ngành công nghiệp Khí. PV GAS đã xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức thực hiện công tác an toàn năm 2016, thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đo lường và báo cáo kết quả thực hiện; xây dựng đầy đủ các phương án PCCC, ứng cứu khẩn cấp và tổ chức diễn tập định kỳ hàng năm; định kỳ tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ An ninh - An toàn - Sức khỏe - Môi trường cho cán bộ công nhân viên; duy trì và không ngừng hoàn thiện các quy trình hệ thống quản lý tích hợp An toàn - Chất lượng - Môi trường; tổ chức/phối hợp chặt chẽ với Bộ ngành và chính quyền địa phương các tỉnh thực hiện tốt công tác tuần tra, truyền thông bảo vệ đường ống dẫn khí phần trên bờ và biển; tăng cường thanh tra, kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng; tổ chức Hội nghị an toàn Tổng công ty.

pv gas triển khai những giải pháp thực hiện kế hoạch sxkd 2016
PV GAS đôn đốc các đơn vị cung cấp khí, có giải pháp cụ thể để đảm bảo hoàn thành KH sản lượng khí đưa về bờ năm 2016

Tổng công ty cũng chủ động đôn đốc các đơn vị cung cấp khí, có giải pháp cụ thể để đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản lượng khí đưa về bờ năm 2016; hợp tác chặt chẽ với các đơn vị thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các nhà máy điện BOT, Tổng công ty Điện lực Dầu khí, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau, đơn vị kinh doanh khí thấp áp và CNG trong công tác vận hành, tiêu thụ khí, bảo dưỡng sửa chữa của các bên trong dây chuyền khí nhằm đảm bảo sản xuất liên tục, cung cấp và tiêu thụ khí tối đa. Trong năm nay, PV GAS chuẩn bị sẵn sàng để tiếp nhận đưa vào khai thác, vận hành an toàn hệ thống khí mới, đấu nối Thiên Ưng vào dự án Nam Côn Sơn 2 - giai đoạn 1, cấp bù khí ẩm Nam Côn Sơn cho Dinh Cố...

Thiết bị, phương tiện, vật tư, phụ tùng thay thế và nhân sự được chuẩn bị đầy đủ để phục vụ kịp thời cho công tác vận hành, bảo dưỡng sửa chữa hệ thống công trình khí, đặc biệt công tác bảo dưỡng sửa chữa lớn/thường xuyên (hệ thống khí Nam Côn Sơn, Cửu Long và PM3 - Cà Mau), đưa hệ thống vào vận hành theo tiến độ kế hoạch, tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo hệ thống, thiết bị hoạt động an toàn, sản xuất, cung cấp khí liên tục.

Về công tác kinh doanh và dịch vụ dầu khí, PV GAS xây dựng kế hoạch huy động khí từng tháng, quý từ các mỏ một cách hợp lý nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản lượng khí năm 2016; triển khai các giải pháp ứng phó suy giảm khí ở các mỏ/lô sau thời gian khai thác. Huy động sản lượng khí từ các nguồn, mỏ/lô có chi phí đầu vào thấp hơn nhằm giảm thiểu lỗ trong kinh doanh. Đặc biệt chú trọng công tác quản lý/khai thác có hiệu quả các hợp đồng mua bán vận chuyển khí hiện có; đẩy mạnh tiến trình đàm phán và ký phụ lục bổ sung các hợp đồng bán khí với khách hàng trên cơ sở giá khí thị trường theo quy định của Chính phủ; tìm kiếm/mở rộng các hợp đồng/khách hàng tiêu thụ sản phẩm khí ở cả 3 miền.

Đối với đơn vị kinh doanh LPG, PV GAS đã xúc tiến xây dựng phương án mở rộng thị trường tiêu thụ, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, gia tăng thị phần. TCT và các đơn vị thành viên tăng cường công tác dự báo, cân đối nguồn hàng, đưa ra quyết định kinh doanh kịp thời; sử dụng linh hoạt, khai thác tối đa công suất của các kho chứa hiện hữu; xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh bán lẻ trong năm, Chiến lược Kinh doanh bán lẻ cho giai đoạn 2016-2020 nhằm chiếm lĩnh và chi phối thị trường. Mục tiêu đề ra là tập trung phát triển các kênh phân phối, đặc biệt là bán dân dụng để gia tăng hiệu quả, phấn đấu cùng với các đơn vị thành viên của Tổng công ty đáp ứng trên 70% nhu cầu LPG cả nước, góp phần bình ổn giá cho thị trường trong nước.

Các đơn vị kinh doanh khí thấp áp và CNG cũng xây dựng phương án và cơ chế điều chỉnh giá khí bán cho các hộ công nghiệp, CNG linh hoạt và phù hợp với sự thay đổi của giá dầu theo nguyên tắc cạnh tranh được với các nhiên liệu LPG, FO/DO và truyền thống khác tùy theo nhu cầu sử dụng của từng hộ tiêu thụ; đảm bảo giữ và có thể mở rộng thêm lượng khách hàng và duy trì ổn định hoạt động SXKD của đơn vị.

Đối với các đơn vị sản xuất và bọc ống thép, nhiệm vụ đề ra là tích cực hợp tác, giới thiệu, tiếp thị, quảng bá về các sản phẩm ống thép, bọc ống đến khách hàng trong và ngoài ngành dầu khí, trong và ngoài nước để gia tăng sản lượng sản xuất và bọc ống thép, nâng cao hiệu quả hoạt động dịch vụ của các lĩnh vực này; bám sát thông tin dự án Lô B, NCS2 – giai đoạn 2 để tham gia cung cấp ống và bọc ống cho dự án.

pv gas triển khai những giải pháp thực hiện kế hoạch sxkd 2016
 

Trong lĩnh vực dịch vụ khí (vận chuyển, phân phối, tàng trữ sản phẩm khí; bọc và sản xuất ống; sản xuất bình khí; xây lắp khí…), TCT đã yêu cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ chuẩn bị ngay các giải pháp ứng phó với nhu cầu dịch vụ cũng như giá dịch vụ biến đổi để đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tất cả các đơn vị phải huy động mọi nguồn lực hiện có để thực hiện nhiệm vụ 2016 đã đề ra, ưu tiên sử dụng tối đa dịch vụ các đơn vị thành viên trong Tổng công ty, nếu đơn vị không tự thực hiện được. Tổng công ty hỗ trợ tối đa để các đơn vị cung cấp dịch vụ trong giai đoạn khó khăn, yêu cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ có giải pháp hạ giá thành dịch vụ, đảm bảo tính cạnh tranh.

Lấy lĩnh vực khí và dịch vụ khí làm trọng tâm, PV GAS cũng tiếp tục rà soát công tác đầu tư ra bên ngoài, điều chỉnh danh mục loại hình, vốn đầu tư phù hợp, đảm bảo hiệu quả. Tiếp tục thực hiện các giải pháp để phát triển bền vững Tổng công ty và các đơn vị thành viên trong năm 2016 và các năm tiếp theo. Việc giao ban định kỳ, kiểm tra, giám sát chặt chẽ mọi hoạt động sản xuất kinh doanh cũng được tăng cường để nắm bắt thông tin cũng như có chỉ đạo, chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Trong công tác tìm kiếm, phát triển các nguồn khí, chế biến sâu, PV GAS khởi động lại việc tìm kiếm nguồn LNG cho dự án LNG 1 triệu tấn tại Thị Vải; tăng cường nghiên cứu thu gom khí đồng hành mỏ cận biên, tìm kiếm phát triển các nguồn khí mới trong và ngoài nước; đầu tư hạ tầng, tham gia góp vốn vào các dự án khí, mua khí ở nước ngoài trên cơ sở hiệu quả; tập trung nghiên cứu triển khai các dự án về lĩnh vực chế biến sâu các sản phẩm khí để nâng cao hiệu quả sử dụng khí. Với công tác quảng bá thương hiệu, sản phẩm hàng hóa, PV GAS đẩy mạnh thực hiện các chương trình quảng cáo, quảng bá giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tập trung, có trọng điểm, hiệu quả thông qua hội chợ, triển lãm, hội thảo, tiếp thị,… nhằm mở rộng thị trường/khách hàng tiêu thụ, nâng cao uy tín, thương hiệu của Tổng công ty và các đơn vị thành viên trong và ngoài nước.

pv gas triển khai những giải pháp thực hiện kế hoạch sxkd 2016
Ghi chú: kế hoạch trên được xây dựng trên cơ sở giá dầu thô là 60USD/thùng; tỷ giá 1USD=22.500 VNĐ.
Cẩm Vy