PVEP sẽ hoàn thành sản lượng khai thác dầu khí năm 2019 trước thời hạn

14/12/2019 06:50

PVEP sẽ hoàn thành sản lượng khai thác dầu khí vào ngày 19/12/2019, về đích sớm trước 12 ngày với tổng sản lượng khai thác năm 2019.

Giàn khoan tại mỏ Rạng Đông

Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) cho biết, sẽ chính thức hoàn thành sản lượng khai thác dầu khí vào ngày 19/12/2019, về đích sớm trước 12 ngày với tổng sản lượng khai thác năm 2019 ước đạt 4,45 triệu tấn quy dầu (toàn đề án: 9,54 triệu tấn quy dầu), bằng 103% kế hoạch năm.

Trong bối cảnh giá dầu thô diễn biến khó lường trong khi những khó khăn, bất cập của PVEP chưa được tháo gỡ như cơ chế tài chính chưa phù hợp với đặc thù hoạt động lĩnh vực thăm dò khai thác, PVEP vẫn thuộc diện giám sát tài chính đặc biệt, chưa có quy định về quản lý đầu tư các dự án dầu khí trong nước, các quy định pháp luật chồng chéo, PVEP tiếp tục quán triệt và chỉ đạo thực hiện tới từng đơn vị/dự án; định kỳ tổ chức rà soát, kiểm tra, kịp thời đưa ra các giải pháp nhằm mục tiêu đảm bảo hoạt động sản xuất được an toàn, liên tục và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm, đồng thời thực hiện các giải pháp tối ưu, tiết giảm chi phí. Với giá dầu thực tế cao hơn giá dầu kế hoạch và việc hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản lượng, PVEP đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 do PVN giao.

Cụ thể, gia tăng trữ lượng phần PVEP đạt 1,82 triệu tấn quy dầu. Sản lượng khai thác năm 2019 dự kiến đạt 4,45 triệu tấn quy dầu (toàn đề án: 9,54 triệu tấn quy dầu), bằng 103% kế hoạch năm, trong đó: khai thác dầu đạt 3,13 triệu tấn (toàn đề án: 6,71 triệu tấn), đạt 103% kế hoạch năm; khai thác khí đạt 1.320 triệu m3 (toàn đề án: 2.829 triệu m3), đạt 103% kế hoạch năm.

Những thành tích này là kết quả của sự cố gắng, nỗ lực vượt khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao của tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động PVEP, đồng thời, đóng góp vào việc hoàn thành kế hoạch sản lượng khai thác dầu khí năm 2019 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Kết quả này sẽ tạo động lực hứng khởi, niềm giúp PVEP vững bước thực hiện nhiệm vụ năm 2020, tạo đà phát triển cho giai đoạn tiếp theo.

PV