Quảng Nam hỗ trợ 50% kinh phí xây dựng đường vào khu xử lý rác thải

22/04/2020 10:44

Đó là một trong những đề nghị của UBND tỉnh Quảng Nam tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Quảng Nam về cơ chế hỗ trợ xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

quảng nam hỗ trợ 50% kinh phí xây dựng đường vào khu xử lý rác thải
Vấn đề xử lý rác thải rắn sinh hoạt đang trở thành bài toán khó của nhiều địa phương trong cả nước, không riêng gì ở tỉnh Quảng Nam.

Ngày 21/4, tại Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa IX, UBND tỉnh Quảng Nam đã có đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết cơ chế khuyến khích đầu tư, hỗ trợ xử lý chất thải rắn sinh hoạt giai đoạn 2020-2030.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, việc ban hành nghị quyết này nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn, tăng cường khả năng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn, góp phần bảo vệ môi trường đô thị - nông thôn toàn tỉnh, cải thiện điều kiện môi trường, nâng cao sức khoẻ cộng đồng và tiết kiệm các chi phí có liên quan đến việc quản lý, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn.

Đề xuất lựa chọn hình thức thu gom, vận chuyển và công nghệ xử lý các loại chất thải rắn thích hợp, đạt hiệu quả về môi trường, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; làm cơ sở cho việc lập các dự án đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp các công trình xử lý chất thải rắn đã được đầu tư; khuyến khích các thành 3 phần kinh tế và huy động các nguồn lực tham gia đầu tư các công trình xử lý chất thải rắn và quản lý thu gom, vận chuyển chất thải rắn trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đối tượng áp dụng của nghị quyết này là các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã trong và ngoài nước (gọi tắt là nhà đầu tư) có năng lực về kinh tế, tài chính, kỹ thuật, công nghệ và kinh nghiệm tham gia đầu tư dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Cơ chế khuyến khích, hỗ trợ quy định tại nghị quyết này chỉ áp dụng đối với các khu xử lý rác thải tập trung cấp huyện, cấp tỉnh.

UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị một số nội dung cơ chế hỗ trợ cụ thể như: Hỗ trợ 50% kinh phí xây dựng các tuyến đường vào khu xử lý rác thải tập trung theo tiêu chuẩn đường đạt chuẩn nông thôn mới đối với khu xử lý cấp huyện; theo tiêu chuẩn đường ĐH đối với khu xử lý cấp tỉnh; 100% kinh phí đầu tư xây dựng công trình cấp điện (tính đến hàng rào công trình) khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung; 100% kinh phí thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân...

Ngoài định mức bố trí kinh phí sự nghiệp môi trường theo các quy định hiện hành, UBND cấp xã có khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung và UBND cấp xã vùng giáp ranh khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung (nếu có) được hỗ trợ trong 05 năm với mức hỗ trợ 100 triệu đồng/năm.

Đại biểu Nguyễn Đức, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Quảng Nam nhìn nhận: Việc UBND tỉnh Quảng Nam trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định cơ chế khuyến khích đầu tư, hỗ trợ xử lý chất thải rắn sinh hoạt là cần thiết, phù hợp thẩm quyền HĐND tỉnh theo các quy định pháp luật hiện hành.

Việc ban hành cơ chế hỗ trợ nhằm kịp thời giải quyết những bức xúc, bất cập trong xử lý chất thải rắn sinh hoạt trong điều kiện lượng rác thải phát sinh ngày càng tăng, thúc đẩy đầu tư các khu xử lý rác thải theo định hướng quy hoạch.

Theo ông Đức, nếu nghị quyết được ban hành, trong quá trình thực hiện cơ chế khuyến khích đầu tư, hỗ trợ xử lý chất thải rắn sinh hoạt, UBND tỉnh Quảng Nam cần chỉ đạo các địa phương chủ động thu hút các nhà đầu tư triển khai các dự án xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn; các sở, ngành tích cực hỗ trợ hoàn thiện thủ tục đầu tư, kịp thời triển khai các dự án.

Đại Thắng