Quốc hội nhận trách nhiệm trước yếu kém của đất nước

22/03/2016 12:00

Trong báo cáo tổng kết nhiệm kỳ, Quốc hội thẳng thắn nhận trách nhiệm của mình trước tồn tại, yếu kém của đất nước.

quốc hội nhận trách nhiệm trước yếu kém của đất nước
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trình bày báo cáo tổng kết nhiệm kỳ trước Quốc hội

Sáng 22/3, trình bày báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIII, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ, 5 năm qua, với vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, từng vị đại biểu Quốc hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan triển khai khối lượng lớn công việc về lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng và giám sát tối cao…

Đặc biệt, về công tác lập pháp, Quốc hội khóa XIII đã hoàn thành trọng trách xây dựng và thông qua bản Hiến pháp 2013, thể chế hóa đường lối của Đảng, đặc biệt là Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011).

Cùng với đó, Quốc hội khóa XIII đã ban hành một khối lượng văn bản quy phạm pháp luật lớn nhất từ trước đến nay với chất lượng ngày càng nâng cao. Đặc biệt, ngay sau khi Hiến pháp mới được thông qua, Quốc hội khóa XIII đã khẩn trương triển khai thực hiện đưa Hiến pháp vào cuộc sống.

Báo cáo cũng khẳng định, yếu tố trọng dân, vì dân, bám sát thực tiễn trong quyết sách của Quốc hội nhiệm kỳ này được thể hiện rõ nét.

Mỗi phát biểu của đại biểu Quốc hội trên diễn đàn đều xuất phát từ đời sống thường nhật, thể hiện ý chí, mong muốn và nguyện vọng của người dân, lấy mục tiêu lo việc của dân để bàn thảo và quyết định các vấn đề hệ trọng của đất nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh về những tồn tại, yếu kém và khẳng định, Quốc hội nhận rõ phần trách nhiệm đối với những tồn tại, yếu kém của đất nước.

Đó là: chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp; sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn; cơ cấu ngân sách chưa hợp lý, bội chi cao, nợ công tăng; tái cơ cấu kinh tế chậm; ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm đang là những vấn đề bức xúc; cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí chưa đạt yêu cầu; kỷ luật, kỷ cương công vụ chưa nghiêm; tình hình tội phạm, trật tự an toàn xã hội còn diễn biến phức tạp; nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo đứng trước những thách thức mới...

”Những vấn đề này Quốc hội đã có nhiều giải pháp nhưng chưa đạt hiệu quả, chưa tạo được chuyển biến tích cực”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nói. 

Hoài Thu