Siết tiếp nhận cán bộ "ngoài Đà Nẵng" về thành phố làm việc

02/12/2017 16:05

Đà Nẵng sẽ không tiếp nhận công chức, viên chức không thuộc UBND TP Đà Nẵng về làm việc tại cơ quan hành chính...

siết tiếp nhận cán bộ "ngoài Đà nẵng" về thành phố làm việc
Đà Nẵng sẽ không tiếp nhận người ngoài tỉnh làm việc tại các đơn vị hành chính thuôc thành phố.

Theo đó, Đà Nẵng sẽ không tiếp nhận công chức, viên chức ngoài thành phố về làm việc tại cơ quan hành chính của TP Đà Nẵng. Trường hợp đặc biệt do Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng quyết định thì nguyên tắc, quy trình, hồ sơ thực hiện tương tự như tiếp nhận về đơn vị sự nghiệp; thẩm quyền tiếp nhận thực hiện theo phân cấp quản lý. 

Việc tiếp nhận công chức, viên chức chuyển đến công tác tại các đơn vị sự nghiệp phải đảm bảo nguyên tắc: Đơn vị sự nghiệp có nhu cầu tiếp nhận và phải còn chỉ tiêu số lượng người làm việc được giao nhưng chưa sử dụng; Có phẩm chất đao đức tốt, có năng lực, trình độ chuyên môn đáp ứng tiêu chuẩn vị trí việc làm và đảm bảo các thủ tục hồ sơ theo quy định; Quy trình tiếp nhận dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch...

Về quy trình, thẩm quyền thực hiện tiếp nhận, các đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên tự quyết định việc tiếp nhận công chức, viên chức trên cơ sở đề án vị trí việc làm đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện đúng các quy định của Nhà nước. Trước khi tiếp nhận phải báo cáo với cơ quan chủ quản để theo dõi, quản lý.

Đối với các đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động và đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động theo quy trình. 

Theo đó, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND TP Đà Nẵng xác định nhu cầu tiếp nhận; thông báo công khai chỉ tiêu tiếp nhận; nhận và thẩm định hồ sơ; lập danh sách các trường hợp hồ sơ đủ điều kiện, tiêu chuẩn; gửi văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ đến Sở Nội vụ để xem xét việc tiếp nhận.

Sau khi có văn bản đồng ý tiếp nhận của Sở Nội vụ, đơn vị thông báo cho công chức, viên chức chuyển toàn bộ hồ sơ lý lịch gốc được niêm phong kèm theo Quyết định chuyển công tác của cơ quan có thẩm quyền về đơn vị để kiểm tra, đối chiếu, ban hành quyết định tiếp nhận và bố trí công tác theo quy định.

Giám đốc các sở, ban, ngành, thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND TP Đà Nẵng, Chủ tịch UBND các quận, huyện ban hành Quyết định tiếp nhận viên chức sau khi có ý kiến thống nhất của Sở Nội vụ. Căn cứ Quyết định tiếp nhận của cơ quan có thẩm quyền, các đơn vị quyết định phân công công tác, ký kết hợp đồng làm việc với viên chức theo phân cấp quản lý viên chức.

Theo Sở Nội vụ Đà Nẵng, năm 1997, thành phố có 285 đơn vị sự nghiệp công lập với 9.353 người làm việc. Đến năm 2017, Đà Nẵng có 409 đơn vị sự nghiệp với 22.065 người làm việc..

Vĩnh Nhân